Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op elke overeenkomst waarin JOJO Systems bv partij is ongeacht haar aard. Andere, hiervan afwijkende voorwaarden zijn maar van toepassing op de overeenkomsten waarin JOJO Systems bv partij is in de mate dat JOJO Systems bv er uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.

2. Totstandkoming overeenkomsten:

Behoudens andersluidend beding zijn de offertes van JOJO Systems bv slechts geldig gedurende een periode van 30 dagen. Na verstrijken van deze periode kan een loutere aanvaarding van de offerte niet meer tot een overeenkomst leiden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van JOJO Systems bv. Annulering of opzegging van de overeenkomst door de klant is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord van JOJO Systems bv. Toepassing van art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek is aldus uitgesloten. Een opzegging of annulering geeft JOJO Systems bv recht op een schadevergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van JOJO Systems bv om hogere schade of kosten te bewijzen. De rechten en verbintenissen uit de met JOJO Systems bv gesloten overeenkomsten zijn niet door de klant overdraagbaar
aan derden, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van JOJO Systems bv.

3. Prijzen en leveringstermijnen:

Alle prijzen vermeld in documenten van JOJO Systems bv zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen geldig voor goederen af fabriek/magazijn en exclusief plaatsing, verpakking, transport, stockage, verzekering, taxen, … Bovendien betreffen het – tenzij uitdrukkelijk
vermeld – steeds variabele prijzen en gaat het geenszins om vaste of forfaitaire prijzen. Behoudens andersluidend beding zijn alle leveringstermijnen louter indicatief en houden geen verbintenis in van de zijde van JOJO Systems bv. Overschrijding van de termijn kan dan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Eventuele bindende leveringstermijnen worden steeds van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling vereist is met een overeenstemmende duur verlengd ingeval van jaarlijkse vakantieperiodes, overschrijding betalingstermijn van de facturen, weerverlet, alsook omstandigheden welke zich voordoen buiten de wil van JOJO Systems bv en een vertraging met zich meebrengen, ongeacht of deze omstandigheid overmacht uitmaakt of niet (zoals bijvoorbeeld wanprestaties van uitvoeringsagenten, leveranciers of onderaannemers). Bovendien is de aansprakelijkheid van JOJO Systems bv voor eventuele overschrijding van bindende termijnen beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen prijs.

4. Levercondities:

De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip, om zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

5. Facturatie en betaling:

Het is JOJO Systems bv steeds toegestaan geleverde prestaties te factureren volgens vordering der werken. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen van JOJO Systems bv contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de vermelde vervaldag worden alle overige facturen automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, ineens opeisbaar. Bovendien zal bij laattijdige betaling het gefactureerde bedrag automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% (met een minimum van € 150,00) en een interest van 1% per maand tot aan algehele betaling. Daarnaast geeft een laattijdige betaling van een factuur van JOJO Systems bv haar het recht om per direct, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, al haar verbintenissen ten opzichte van de geadresseerde van de factuur op te schorten tot volledige betaling van het in totaal openstaande saldo, ongeacht of deze verbintenissen voortspruiten uit de overeenkomst waarop de niet-betaalde facturen betrekking hebben.

6. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele rechten:

Alle geleverde goederen blijven eigendom van JOJO Systems bv tot na volledige betaling van de prijs. De koper draagt het risico vanaf de levering of plaatsing. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door JOJO Systems bv uitgevoerde prestaties, met inbegrip van auteursrechten, fabrieksgeheimen, octrooirechten, merkenrechten, modellenrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht, behoren exclusief toe aan JOJO Systems bv en blijven aan haar toebehoren na het einde van de overeenkomst. De klant verwerft uitsluitend een persoonlijk, onoverdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht, bestemd voor en beperkt tot de uitvoering van de opdracht en het gebruik van de geleverde goederen. Ingeval van inbreuk op deze bepaling, is de klant van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van JOJO Systems bv om hogere schade of kosten
te bewijzen.

7. Klachten en aanvaarding:

De klant dient elke levering vanwege JOJO Systems bv steeds onmiddellijk grondig te inspecteren en controleren op kwaliteit en hoeveelheid. Inontvangstname van de levering zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de levering en dekt steeds elk gebrek dat zichtbaar was of bij grondige inspectie vastgesteld had moeten worden door de klant. Na inontvangstname kunnen dergelijke gebreken geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van JOJO Systems bv. De aansprakelijkheid van JOJO Systems bv voor verborgen gebreken (gebreken die pas voor het eerst vastgesteld konden worden na inontvangstname) is beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering én slechts indien de gebreken niet aanzien kunnen worden als aanvaard. De gebreken dienen aanzien te worden als aanvaard indien de klant het gebrek niet binnen de week na vaststelling ervan gemeld heeft aan JOJO Systems bv per aangetekend schrijven, indien de klant het geleverde verder gebruikt heeft na vaststelling van het gebrek of over is gegaan tot betaling na vaststelling van het gebrek. JOJO Systems bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de klant het geleverde heeft verwerkt, dan wel zelf werken aan het geleverde heeft uitgevoerd of derden werken aan het geleverde heeft laten uitvoeren.

8. Schadevergoedingen:

Elke aansprakelijkheid van JOJO Systems bv is beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de levering zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie en elke vorm van materiële of immateriële, rechtstreeks of onrechtstreekse gevolgschade, en beloopt maximaal de door JOJO Systems bv gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9. Uitdrukkelijk ontbindend beding:

Ingeval van niet tijdige betaling van een factuur, kennelijke insolventie van de klant of terechte twijfels dienaangaande of aangaande de mogelijkheid van de klant om haar verbintenissen na te komen, aanvraag door de klant in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of faillissement van de klant, heeft JOJO Systems bv het recht om ofwel zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is elke prestatie op te schorten totdat de klant zijn eigen verbintenissen is nagekomen (ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn), dan wel de klant voldoende waarborgen heeft gesteld om te garanderen dat zij haar verbintenissen zal nakomen, ofwel middels eenvoudig aangetekend schrijven de bestaande overeenkomst(en) met de klant buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval JOJO Systems bv recht heeft op een schadevergoeding gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van JOJO Systems bv om hogere schade of kosten te bewijzen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Onderhavige overeenkomst wordt, net als alle rechtsverhoudingen waarbij JOJO Systems bv betrokken is, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Contact